Dịch vụ

Xác nhận hoàn thành các hạng mục môi trường (Công trình Xử lý nước thải)

1

Thực hiện Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các dự án đã được UBND thành phố phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường lập hồ sơ xác nhận đãa thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo công văn số 219/STNMT-CCMT ngày 29/3/2012.

 

Hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án bao gồm:

 01 văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận;

 01 bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

 05 báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án;

 Phụ lục kèm theo, như: bản vẽ hoàn công; kết quả vận hành thử nghiệm; phiếu kết quả đo đạc, …

9/101644