Dịch vụ

Vận hành & bảo trì (Hệ thống Xử lý nước & Xử lý nước thải)

1

Liên quan tới công tác Vận hành & Bảo trì, CAMIX cung cấp các hình thức dịch vụ sau:

 

 Dịch vụ “Vận hành Hệ thống Xử lý nước & nước thải” (bất kể Hệ thống đó được lắp đặt bởi CAMIX hay đơn vị khác). Theo đó, hàng ngày nhân viên của CAMIX sẽ vận hành, theo dõi & chăm sóc Hệ thống, duy trì sự hoạt động thường xuyên & ổn định.           

 Dịch vụ “Hỗ trợ vận hành Hệ thống Xử lý nước & nước thải”, theo đó nhân viên của CAMIX sẽ định kỳ tới trợ giúp nhân viên vận hành của Chủ đầu tư cho tới khi họ có thể đảm trách công tác vận hành một cách độc lập.
 
 Dịch vụ “Bảo trì Hệ thống Xử lý nước & nước thải”, theo đó định kỳ nhân viên của CAMIX sẽ tới bảo trì các phần: công nghệ, thiết bị & đường ống, điện & tự động hóa.
 
 Dịch vụ hỗn hợp “Vận hành & Bảo trì Hệ thống Xử lý nước & nước thải”. Theo đó Chủ đầu tư phó thác toàn bộ công việc cho CAMIX và quản lý Hệ thống thông qua báo cáo định kỳ của CAMIX cũng như thông qua “nhật ký vận hành” & “báo cáo bảo trì”.

 

Vận hành & bảo trì Hệ thống Xử lý nước và nước thải, Videos giới thiệu:

 

 

 

 

Chủ đề liên quan khác:

9/101644