Dịch vụ

Quản lý – giám sát công tác xây dựng & lắp đặt thiết bị (Dự án Xử lý nước thải)

1

A-GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ

Thu thập tài liệu- thông tin Dự án:
 Khảo sát hiện trường.
 Tiếp nhận nghiên cứu Hồ sơ thiết kế công trình.
 Các Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu.
Lập kế hoạch & các Tài liệu kỹ thuật:
 Lập quy trình phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bên
 Thống nhất các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật sẽ áp dụng. Lập sơ đồ tổ chức, danh sách cán bộ kỹ thuật & phân công trách nhiệm.
 Đào tạo nội bộ.
 Trình Chủ đầu tư các Biểu mẫu kiểm tra nghiệm thu; Mẫu báo cáo, biên bản để phê duyệt trước khi áp dụng.

 

B-GIAI ĐOẠN THI CÔNG

 Kiểm tra tất cả các công việc xây dựng để đảm bảo theo đúng bản vẽ thiết kế, bản vẽ thiết kế bổ sung, các yêu cầu kỹ thuật, các tiêu chuẩn chất lượng và theo đúng tiến độ.
 Kiểm tra và lưu lại các hồ sơ nguồn gôc, kết quả thí nghiệm nguyên vật liệu đưa vào sử dụng công trình.
 Tiếp nhận, đề xuất Chủ đầu tư chấp thuận hay không chấp thuận các mẫu vật tư mà nhà thầu cung cấp.
 Tiếp nhận, đề xuất Chủ đầu tư chấp thuận hay không chấp thuận các bản vẽ triển khai thi công ( shopdrawing) / bản vẽ chi tiết do nhà thầu, các nhà gia công hoặc cung cấp đệ trình.
 Giám sát, kiểm tra, đề xuất Chủ đầu tư chấp thuận hay không chấp thuận các sản phẩm chế tạo sẵn.
 Tiếp nhận, đề xuất Chủ đầu tư chấp thuận hay không chấp thuận các biện pháp thi công cụ thể.
 Tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu kiểm tra và nghiệm thu các công việc.
 Đưa ra các hướng dẫn công trường, các yêu cầu về công việc thay đổi hay phát sinh.
 Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế, lập báo cáo & nêu ý kiến gởi đến chủ đầu tư để điều chỉnh.
 Kiểm tra, xác nhận khối lượng và chất lượng hoàn thành của các đơn vị tham gia dự án theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
 Chủ động đề xuất Chủ đầu tư quyết định các công việc thay đổi hợp lý hoặc phát sinh bắt buộc phải có.
 Tổ chức phối hợp công việc của các nhà Tư vấn, các nhà thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị,... để tránh xung đột và chậm trễ. Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng.
 Lập báo cáo các vấn đề vướng mắc cần phải giải quyết, bàn bạc với Nhà tư vấn, các nhà thầu hoặc với Chủ đầu tư, đưa ra chỉ thị công trong khi cần thiết.

 Tổ chức các cuộc họp hàng tuần kết hợp cùng chủ đầu tư tại công trường để phối hợp công việc và giải quyết các vấn đề về kỷ thuật, mỹ thuật, an toàn và các vấn đề khác.

 Lập báo cáo thường xuyên, báo cáo tuần / lần và báo cáo hàng tháng cho Chủ đầu tư về tiến độ thực tế của công việc, về khối lượng và chất lượng dự án.
 Đôn đốc, nhắc nhỏ nhà thầu bằng văn bản về các điều kiện trong hợp đồng về việc mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị hoặc các vật tư đặc biệt (nếu có). Quản lý các hợp đồng để đảm bảo cung cấp đúng tiến độ.
 Tham gia các cuộc họp và báo cáo lại công việc khi Chủ đầu tư yêu cầu
 Kiểm tra và đôn đốc nhà thầu lập qui trình đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ... trong thi công để TVGS kiểm tra và báo cáo cho chủ đầu tư.
 Hỗ trợ nhà thầu trong các công tác tổ chức công trường và an toàn lao động.

 

C-GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH

 Chứng kiến, lưu hồ sơ tất cả các quá trình vận hành thử.
 Cùng Chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoàn thành từng phần, từng giai đoạn, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
 Lập danh sách các hạng mục cần bổ sung, sửa chữa cho các nhà thầu.
  Tổ chức nghiệm thu lại các công việc đã sửa chữa.

 Kiểm tra & tập hợp hồ sơ của tất cả các công việc hoàn thành và đề xuất Chủ đầu tư phát hành biên bản tổng nghiệm thu cho từng nhà thầu tham gia thi công.
 Tiếp nhận, kiểm tra và bàn giao cho Chủ đầu tư các bản vẽ hoàn công, chứng chỉ về trang thiết bị, hồ sơ tài liệu, phiếu bảo hành, các hướng dẫn sử dụng thuộc các phần việc do TVGS đảm nhiệm.
 Kết hợp và kiểm soát các nhà thầu tháo dỡ, vận chuyển máy móc ra khỏi công trình.
 Tập hợp hồ sơ, tài liệu, kiểm tra & xác nhận khối lượng hoàn công, khối lượng quyết toán, bản vẽ hoàn công và bảng tổng quyết toán do nhà thầu cung cấp và chuyển cho chủ đầu tư đối với những công việc liên quan đến nhiệm vụ tư vấn giám sát Delta trong thời gian hợp đồng hiệu lực.

 

     

 

9/101644