Dịch vụ

Lập đề án bảo vệ môi trường (Công trình Xử lý nước thải)

1

Đối tượng:
 Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.


Mô tả công việc:
 Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh.
 Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh cơ sở sản xuất kinh doanh.
 Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh.
 Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án;

■   Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn thải và khí xung quanh khuôn viên dự án, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.

 Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường;

 Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện;
 Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại;
 Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường;
 Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án;

 Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại công ty
 Thẩm định và Quyết định phê duyệt.

9/101644