Dịch vụ

Thẩm tra thiết kế & dự toán độc lập (Dự án Xử lý nước & Xử lý nước thải)

1

Vai trò của việc thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán:

Thẩm tra thiết kế & thẩm tra dự toán là công đoạn quan trọng trong tiến trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đã được nhà nước quy định rất cụ thể trong các Thông tư, Nghị định, Luật liên quan đến quy trình quản lý chất lượng xây dựng tại Việt Nam. Qua những kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư vấn thẩm tra thiết kế tại Việt Nam, chúng tôi xác định công tác thẩm tra được thực hiện tốt sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho việc quản lý và điều hành dự án. Đó là :

 Đảm bảo chất lượng của đồ án thiết kế, khắc phục các sai sót có thể có của tư vấn thiết kế

 Tiết kiệm chi phí đầu tư.

 Làm tăng mức độ tin cậy của đồ án thiết kế.

 Kiểm tra tính đúng đắn của giải pháp thiết kế đã được chọn, đảm bảo chắc chắn rằng giải pháp đó là khả thi và an toàn.

 Đảm bảo việc lập dự toán là hợp pháp, nội dung dự toán tính đúng, tính đủ khối lượng và các khoản chi phí của dự án

 

Nội dung công tác thẩm tra thiết kế gồm:

 Sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ thiết kế.

 Kiểm tra giải pháp thiết kế được chọn.

 Kiểm tra sơ đồ thiết kế.

 Kiểm tra sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật với thiết kế cơ sở

 Tính toán lại các bài toán bằng các phần mềm chuyên dụng.

 Kiểm tra sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng

 Lựa chọn các trường hợp tiêu biểu, bất lợi để kiểm tra.

 Đối chiếu với thuyết minh, bản vẽ thiết kế.

 Kiểm tra tính logic trong hồ sơ thiết kế.

 Kiểm tra sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với công trình.trìnhkế chỉnh sửa sai sót (nếu có).

 Báo cáo thẩm tra.

 

Nội dung công tác thẩm tra dự toán gồm:

 Tính pháp lý của Đơn vị lập dự toán.

 Sự đầy đủ về số lượng và chất lượng của tài liệu: thuyết minh, dự toán, bản vẽ thiết kế.

 Tính hiệu lực của các tài liệu.

 Khối lượng các hạng mục công việc.

 Tính hợp lý của định mức vật tư, nhân công và ca máy bằng việc sử dụng các phần mềm dự toán chuyên dụng.

 Các hệ số điều chỉnh dự toán.

 Lập báo cáo sơ bộ và kiến nghị.

 Phối hợp cùng Đơn vị lập dự toán điều chỉnh sai sót (nếu có).

 Báo cáo thẩm tra. 

 

     

 

9/101644