Dịch vụ

Nâng cấp chất lượng & mở rộng qui mô (Hệ thống Xử lý nước & Xử lý nước thải)

1

Yêu cầu về chất lượng cũng như số lượng ngày một gia tăng như 1 lẽ tự nhiên, trong khi Hệ thống thì ngày một cũ đi. CAMIX giúp Chủ đầu tư nâng cao chất lượng & gia tăng số lượng thông qua:

 Cải tiến, nâng cấp công nghệ, thiết bị.

 Tối ưu hóa quá trình hoạt động của Hệ thống.

 Nâng cao hiệu quả xử lý của từng khâu.

 Mở rộng qui mô của Hệ thống.

 

Cải tạo, nâng cấp chất lượng & mở rộng qui mô Hệ thống Xử lý nước & nước thải:

 Nâng cấp công nghệ xử lý, nâng cấp thiết bị & nâng cấp chương trình tự động hóa.

 Mở rộng qui mô bằng cách ghép thêm 1 Hệ thống thống xử lý hoàn chỉnh tương tự hay chỉ ghép thêm một số khâu cần thiết, tương thích với Hệ thống hiện tại. 

 

 

Chủ đề liên quan khác

 

9/101644