Dịch vụ

Lập thủ tục xin cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên nước

1

Đối tượng lập đề án thăm dò/ khai thác nước ngầm:

 Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có khai thác sử dụng nước ngầm

 

 Mô tả công việc:

 Khảo sát, thu thập số liệu về địa hình, địa mạo, điều kiện khí hậu thủy văn, kinh tế xã hội của khu vực ảnh hưởng đến khai thác nước dưới đất.
 Xác định thông số về các đặc điểm địa chất - địa chất thủy văn khu vực ảnh hưởng đến khai thác nước dưới đất.
 Thu mẫu nước giếng và phân tích tại phòng thí nghiệm

 Xác định cấu trúc giếng và trữ lượng nước khai thác.

 Lập bản đồ khu vực và vị trí công trình tỉ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ tọa độ VN 2000.

 Tính toán dự báo mực nước hạ thấp.

 Tính toán giá thành vận hành và hiệu quả kinh tế.

 Lập thiết đồ giếng khoan khai thác nước.

 Lập đề án và trình nộp cơ quan chức năng.

 

9/101644