Dịch vụ

Lập hồ sơ xin cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

1

Thủ tục lập hồ sơ và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải lập ba bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại để nộp cho CQCP địa phương (Sở Tài nguyên và Môi trường) nơi có cơ sở, bao gồm:

 Đơn đăng ký chủ nguồn thải theo mẫu tại Phụ lục 1

 Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường.

 

Tất cả giấy tờ phải được chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận.

 

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, CQCP phải cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải theo mẫu tại Phụ lục 1, hoặc thông báo bằng văn bản cho chủ nguồn thải yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được lập theo đúng mẫu, gồm đầy đủ các giấy tờ như quy định nêu trên. Hồ sơ đầy đủ phải có các thông tin chính xác, cụ thể, chi tiết cho việc cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải.

 

Khi được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải, mỗi chủ nguồn thải sẽ được cấp một mã số quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Phụ lục 6. Sổ đăng ký chủ nguồn thải sẽ kèm theo một bộ hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ đã nộp được đóng dấu xác nhận của CQCP trong phần Phụ lục.

 

Sổ đăng ký chủ nguồn thải có hiệu lực cho đến khi cần điều chỉnh theo quy định tại điểm đ dưới đây hoặc khi cơ sở chấm dứt hoạt động.

 

Chủ nguồn thải phải gửi văn bản đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải kèm theo các thông tin cần sửa đổi, bổ sung và Sổ đăng ký hiện có đến CQCP trong các trường hợp sau:

 Đã có Sổ đăng ký được cấp theo các quy định có trước Thông tư này

 Thay đổi, bổ sung về chủng loại hoặc tăng từ 15% trở lên về số lượng chất thải nguy hại tối đa đăng ký phát sinh

 Thay đổi địa điểm cơ sở nhưng không thay đổi chủ nguồn thải (hay chủ sở hữu, điều hành cơ sở) hoặc thay đổi chủ nguồn thải nhưng không thay đổi địa điểm cơ sở.

 

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải, CQCP sẽ cấp một Sổ đăng ký chủ nguồn thải mới và đục lỗ để huỷ bỏ thời hạn hiệu lực của Sổ đăng ký cũ.

9/101644