Dịch vụ

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

1

Đối tượng lập ĐTM:
 Các đối tượng có công suất sản phẩm, quy mô dự án quy định tại Phụ lục của Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
 Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất, nhà máy sản xuất công suất lớn, các dự án về chăn nuôi, trồng trọt, khu du lịch, sân golf, Khu dân cư đô thị, trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện, trường học…

 

Mô tả trình tự & nội dung công việc:
 Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn;

 Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT - XH;

 Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án;
 Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án;
 Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án;
 Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh;
 Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường>, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án;
 Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án;
 Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường;
 Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;
 Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án;
 Xây dựng chương trình giám sát môi trường;
 Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo.

9/101644