Dịch vụ

Lập bản cam kết bảo vệ môi trường (Công trình Xử lý nước thải)

1

Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng. Tùy thuộc vào quy mô của dự án mà chủ dự án phải lấp Cam kết BVMT hay báo cáo DTM./.

 

Mô tả công việc:

 Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn

 Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH

 Thu mẫu nước, mẫu không khí, mẫu đất tại khu vực dự án và phân tích tại phòng thí nghiệm.

 Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.

 Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.

 Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.

 Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.

 Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án

 Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

 Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

 Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

9/101644