Dịch vụ

Chuyển giao công nghệ Xử lý nước & nước thải

1

Hệ thống Xử lý nước & nước thải hàm chứa yếu tố công nghệ chiếm tỷ lệ tương đối cao, nó ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng nước & nước thải sau xử lý. Do vậy nhân viên vận hành cần phải hiểu rõ, nắm chắc & làm chủ công nghệ.

 

CAMIX sẽ giúp họ ngay từ ban đầu thông qua “Dịch vụ chuyển giao công nghệ Xử lý nước & nước thải” để họ nắm bắt những kiến thức cơ bản, kịp thời đưa Hệ thống vào hoạt động.

 

Trong quá trình vận hành, định kỳ CAMIX sẽ bổ túc thêm để họ hiểu công nghệ một cách sâu sắc và có thể tối ưu hóa quá trình hoạt động của Hệ thống (gia tăng chất lượng, giảm thiểu chi phí).

 

 

Nội dung công tác chuyển giao công nghệ:

 Giảng dạy về lý thuyết với các giáo trình, tài liệu, hình ảnh, mô hình…

 Hướng dẫn thực hành và cách xử lý - ứng phó với các tình huống giả định (có thể sẽ xảy ra trong thực tế sau này) tại công trình.

 

Các form biểu mẫu cho việc ứng dụng:

 Tài liệu hướng dẫn vận hành.

 Tài liệu hướng dẫn khắc phục sự cố.

 Nhật ký vận hành.

 Tài liệu hướng dẫn bảo trì định kỳ.

 

 

Chủ đề liên quan khác:

9/101644