Dịch vụ

Dịch vụ

CAMIX cung cấp các loại dịch vụ sau:

 

   

Dịch vụ Tư vấn - Thiết kế - Giám sát các Công trình Xử lý nước & nước thải:

  Khảo sát thực tế, đo vẽ, tính toán và lựa chọn công nghệ phù hợp.

  Tư vấn đầu tư, lập dự toán chi tiết & báo cáo khả thi.

  Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu & đánh giá hồ sơ dự thầu.

  Thẩm tra thiết kế & dự toán độc lập.

  Thiết kế qui hoạch tổng thể & thiết kế chi tiết.

  Quản lý – giám sát công tác xây dựng & lắp đặt thiết bị.

                                                                                                                                                 

 

                                                            

 

Dịch vụ Vận hành/Bảo trì - Chuyển giao Công nghệ - Nâng cấp/Mở rộng Hệ thống Xử lý nước & nước thải

  Vận hành & bảo trì Hệ thống.

  Chuyển giao công nghệ Xử lý nước & nước thải.

  Nâng cấp chất lượng & mở rộng qui mô Hệ thống.

                                                                                                                                                   

 

   

Dịch vụ hoàn thành các thủ tục môi trường

  Lập thủ tục xin cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

  Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM).

  Lập bản cam kết bảo vệ môi trường.

  Lập đề án bảo vệ môi trường.

  Xác nhận hoàn thành các hạng mục môi trường.

  Lập hồ sơ xin cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

  Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

  Xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

                                                                                                                         

 

  

   

Bảo trì chuyên nghiệp Hệ thống Xử lý nước thải                                                                              

 

Tầm quan trọng của công tác bảo trì chuyên nghiệp.

 

Những quan điểm sai lầm đối với công tác bảo trì.

 

Cách thức tiến hành công tác bảo trì chuyên nghiệp.

 

Tổng quan về Hệ thống Xử lý nước thải & mạng thoát nước.

 

Bảo trì các bồn, bể.

 

Bảo trì thiết bị.

 

Bảo trì đường ống & van.

 

Bảo trì phần điện & tự động.       

 

Các Quý vị có thể bấm vào từng hạng mục trên để biết thêm chi tiết !

9/101644