Công nghệ

Trung hòa (trong Hệ thống Xử lý nước thải)

 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

 

pH là chỉ số đo độ hoạt động của các ion hyđrô (H+) trong dung dịch và vì vậy là độ axít hay bazơ của nó. Trong các hệ dung dịch nước, độ hoạt động của ion hiđrô được quyết định bởi hằng số điện ly của nước (Kw) = 1,011 × 10−14 ở 25 °C và tương tác với các ion khác có trong dung dịch. Do hằng số điện ly này nên một dung dịch trung hòa (độ hoạt động của các ion hiđrô cân bằng với độ hoạt động của các ion hiđrôxít) có pH xấp xỉ 7. Các dung dịch nước có giá trị pH nhỏ hơn 7 được coi là có tính axít, trong khi các giá trị pH lớn hơn 7 được coi là có tính kiềm.

 

Nước thải thường có pH không thích hợp cho các quá trình xử lý sinh học hoặc thải ra môi trường, do đó nó cần phải được trung hòa (pH=7):

 Nếu nước thải có tính axit (pH<7), cần phải bổ sung kiềm.

 Nếu nước thải có tính kiềm (pH>7), cần phải bổ sung axit.

 

HÌNH ẢNH THAM KHẢO

 

9/101644