Công nghệ

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1.Công nghệ xử lý hóa lý:

 
 
 
 
 
 

2.  Công nghệ xử lý hóa hoc:

 
 
 

4.  Công nghệ khử trùng nước thải:

3.  Công nghệ xử lý sinh học:

 
 
 
 

5.  Công nghệ xử lý & loại bỏ bùn dư:

 
 
 
 
 
 

 

 


 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CẤP

 

Các Quý vị có thể bấm vào từng hạng mục trên để biết thêm chi tiết !

9/101644